HP Document Manager 2.0

HP Document Manager 2.0

American Techpushers Inc – Shareware – Windows
ra khỏi 9 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

HP Document Manager is a software developed by American Techpushers Inc. that helps users manage their documents efficiently.

The software allows users to organize their documents in a centralized location, making it easy to access and retrieve them. Users can create folders and subfolders to categorize their documents according to their needs.

HP Document Manager also provides users with the ability to search for specific documents using keywords and tags. This feature eliminates the need for manual browsing, saving time and effort in finding the necessary files.

Users can also use the software's editing tools to modify their documents without having to open them in a separate program. The editing tools include basic features such as text formatting, image editing, and table creation.

With HP Document Manager, users can collaborate on documents with their team or colleagues. The software allows users to share documents securely, assign tasks, and provide feedback in real-time.

The software also provides an audit trail feature that tracks all changes made to a document. This feature ensures accountability and helps users identify any unauthorized modifications made to a file.

HP Document Manager by American Techpushers Inc. is a reliable tool for managing a large number of documents efficiently. Its user-friendly interface and collaborative features make it an excellent choice for businesses of all sizes.

Tổng quan

HP Document Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi American Techpushers Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HP Document Manager là 2.0, phát hành vào ngày 01/05/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/12/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0, được sử dụng bởi 89 % trong tất cả các cài đặt.

HP Document Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của HP Document Manager đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có HP Document Manager cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại